Sluit Menu

Handelsnaam: YKON interiors
Maatschappelijke naam: Oerlemans, Kirsten
Adres: Desguinlei 178, 2018 Antwerpen
E-mailadres: hello@ykoninteriors.com
Telefoonnummer: (+ 32) 0 487 73 89 59

Ondernemingsnummer: 0678.513.317
Btw-nummer: BE0678.513.317

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van YKON interiors (hierna ‘YKON interiors’) biedt klanten de mogelijkheid om producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Deze Algemene Voorwaarden (hierna ‘voorwaarden’) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website of per e-mail in contact met YKON interiors (hierna ‘klant’). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van YKON interiors moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bij het plaatsten van een bestelling van een tapijt op maat wordt verwezen naar de voorwaarden in de bevestiging van de bestelling. Door het doen van de aanbetaling gaat de klant hiermee akkoord. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door YKON interiorsaanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Indien u buiten Europa bestelt, moet u rekening houden met eventuele inklaringskosten, invoerrechten en belastingen aangerekend door de douane als extra eigen kosten.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden YKON interiors niet. YKON interiors is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. YKON interiors is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact met ons op te nemen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door YKON interiors. YKON interiors kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant koopt een product aan via de website van YKON interiors door producten toe te voegen aan de winkelmand. De Klant voert de betaling uit door op de button ‘Afrekenen’ te klikken en zijn factuur- en betaalgegevens in te vullen. De Klant plaatst de bestelling door op de button ‘Bestelling plaatsen’ te klikken.

Nadat de Klant de bestelling geplaatst heeft, ontvangt de Klant een bevestiging. Zodra de betaling ontvangen is en de bestelling gereed staat voor verzending, ontvangt de Klant hiervan een e-mail met een Track & Trace nummer.

Made-to-order bestellingen & pre-orders

In het geval een tapijt of ander product op maat wordt besteld, ontvangt de Klant een bevestiging van bestelling via e-mail met daarop alle productdetails. De Klant bevestigt de bestelling door de aanbetaling van 30% te voldoen. De klant verplicht zich daarmee ook de resterende 70% te voldoen bij ontvangst van het product in België en vlak voor verzending naar de klant.

Doordat de producten van YKON interiors volledig handgemaakt zijn, is het mogelijk dat het uiteindelijke product net iets afwijkt van het ontwerp. YKON interiors houdt een marge aan van maximaal 4% afwijking op de afmetingen. Ook een kleine afwijking in het patroon is mogelijk.

Betaalwijzen

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via bankkaart (Bancontact voor België, iDEAL voor Nederland)
  • via kredietkaart
  • via overschrijving op rekeningnummer BE23 5230 8101 6091
  • via PayPal

YKON interiorsis gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden internationaal geleverd.De levering gebeurt door bpost, DPD of post NL via MyParcel. De leveringstermijnen zijn 1 dag voor België, 2 dagen voor Nederland, 1 week voor andere landen binnen Europa en 2 weken buiten Europa. De kosten van de verzending komen voor rekening van Klant voor bestellingen van minder dan 200 euro en worden aan de Klant aangegeven voordat de betaling plaatsvindt. U ontvangt u bestelling op het opgegeven adres.

Artikelen besteld op maat of pre-orders hebben een andere levertermijn, zoals is aangegeven bij de productinformatie. Dit betreft 3-4 weken voor een kussen en 10-12 weken voor een tapijt.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan YKON interiors.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de YKON interiors was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van YKON interiors.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van YKON interiors te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij YKON interiors.

Het herroepingsrecht is van toepassing op producten aangekocht van YKON interiors die in voorraad zijn (directe levering). Het herroepingsrecht is niet van toepassing op made-to-order bestellingen of pre-orders.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

  • De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
  • De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
  • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant YKON interiors, Desguinlei 178, 2018 Antwerpen, hello@ykoninteriors.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
  • Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
  • De Klant moet de goederen zo snel mogelijk, in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan YKON interiors heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan YKON interiors, Desguinlei 178, 2018 Antwerpen.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt YKON interiors zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal YKON interiors alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat YKON interiors op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan YKON interiorswachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door YKON interiors geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

YKON interiors betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, zoals op maat gemaakte tapijten, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met YKON interiors en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan YKON interiors.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant YKON interiors zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van YKON interiors is bereikbaar via e-mail op hello@ykoninteriors.com of per post op het volgende adres Desguinlei 178, 2018 Antwerpen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover YKON interiors beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt YKON interiors zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door YKON interiors om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van YKON interiors. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Klant zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/.